regulamin mediacji

 

mediacja

1.     Warunkiem przystąpienia stron sporu (dalej zwane „Stronami”) do mediacji jest oświadczenie woli wyrażające zgodę na prowadzenie mediacji.

2.     Mediacja jest procesem poufnym (niejawnym). Mediator, Strony i inne osoby biorące udział w posiedzeniach mediacyjnych są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

3.     Mediator zachowuje bezstronność wobec Stron przy prowadzeniu mediacji oraz neutralność wobec sporu, którego właścicielami są Strony.

4.     Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie Stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek Stron wskazuje sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla Stron wiążące.

5.     Strony mogą wybrać formę prowadzenia mediacji w postaci posiedzeń mediacyjnych indywidualnych, wspólnych, on-line. Liczba posiedzeń oraz ich forma zależą od woli Stron.

6.     Uczestnicy posiedzenia mediacyjnego traktują siebie z szacunkiem, działają w dobrej wierze, są gotowi do wysłuchania argumentów, kontrargumentów, wersji wydarzeń drugiej strony, są otwarci na zrozumienie swoich racji, nie manipulują drugą stroną lub mediatorem, nie przerywają swoich wypowiedzi.

7.     Przez pojęcie posiedzenia mediacyjnego rozumie się jedno z wymienionych spotkań:

  • spotkanie indywidualne trwające do 1h,
  • spotkanie wspólne trwające do 1h,
  • spotkanie przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków przekazów on-line trwające do 1h,
  • rozmowa telefoniczna dotycząca spraw merytorycznych.

Łącznie zwane „posiedzeniami mediacyjnymi”.

8.     W trakcie posiedzenia mediacyjnego Strony mogą korzystać z wiedzy i porad specjalistów. Mediator może zaproponować Stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty, jednak decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach Stron. W trakcie mediacji mediator nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo posiadania wiedzy z danej dziedziny.

9.     Mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji, treść ugody i sposób realizacji. Ugoda jest umową zawartą przez Strony, i to Strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację.

10.   Mediacja może zostać przerwana zarówno przez Strony, jak i przez mediatora. Strony posiadają prawo do wycofania się z mediacji w dowolnym momencie. Mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe, czy też uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji z ważnego powodu, na przykład:

- gdy strona z powodu swego stanu fizycznego lub psychicznego nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji, na przykład jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

- gdy Strony chcą zawrzeć porozumienie, którego skutków nie są świadome;

- gdy Strony używają mediacji dla osiągnięcia nieuczciwych korzyści.

 

11.   Mediator zapewnia Stronom miejsce mediacji neutralne, gwarantujące poczucie bezpieczeństwa, zachowanie prywatności, niejawności postępowania mediacyjnego i zapewniające możliwość korzystania z podstawowych wygód.

Opłaty

1.     Należności za prowadzenie mediacji, na które składa się opłata mediacyjna oraz opłata wstępna i opłata dodatkowa, ustalane indywidualnie w oparciu o cennik publikowany na stronie www.mediatorwip.pl, uiszcza się gotówką przed rozpoczęciem spotkania albo przed rozpoczęciem spotkania na rachunek bankowy wskazany w punkcie 6. W przypadku nie wniesienia opłat za mediację, mediator nie przystępuje do posiedzenia mediacyjnego.

2.     Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.

3.     Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest do realizacji opłaty wstępnej w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem, na rzecz mediatora, w gotówce albo na rachunek wskazany w punkcie 6.

4.     Opłata należności za przeprowadzenie mediacji i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji  przez którąkolwiek ze Stron.

5.     Niestawiennictwo nie zwalnia Stron od zapłaty mediatorowi należności:

  • mediacje umowne: opłaty wstępnej oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora,
  • mediacje sądowe: opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości ustalone dla przypadku nieprzystąpienia stron do mediacji.

6.     Rachunek bankowy mediatora dla celów dokonywania opłat mediacyjnych:

   Anna Kiełsa

   ul. Pyjasa 5 m 7, Warszawa (00-710)

   Millennium Bank S.A.

   IBAN: PL 96 1160 2202 0000 0003 8540 4520

   SWIFT: BIGBPLPWXXX

7.     Do cen podanych w cenniku na stronie internetowej www.mediatorwip.pl trzeba naliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
8.     W przypadku dokonywania przelewów w tytule trzeba podać informacje na temat mediacji, której dotyczą co do imienia i nazwiska w celu identyfikacji. 

postanowienia końcowe

1.     Mediator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2021r.