polityka prywatności

 1. Polityka prywatności strony internetowej Mediator Anna Kiełsa, www.mediatorwip.pl (dalej zwanej „Stroną
  Internetową”). 
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z organizowaniem oraz prowadzeniem mediacji przez Annę Kiełsa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Kiełsa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5221817593, REGON 3839892218 (dalej zwanej „Mediator Anna Kiełsa”), za pośrednictwem Strony Internetowej. 
 3. Administratorem danych osobowych zawartych na Stronie Internetowej jest Mediator Anna Kiełsa.
 4. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej, Mediator Anna Kiełsa przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanych „RODO”). 

SŁOWNIK POJĘĆ:

ADRES IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);

COOKIE - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, jeżeli przeglądarka na to pozwala, która zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia, i losowo wybraną cyfrę identyfikującą;

DANE OSOBOWE - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. 

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne

PROFILOWANIE - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

PROTOKÓŁ SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem;

PRZETWARZANIE - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

UŻYTKOWNIK - osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z ich działalnością, osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub nie będące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, podejmujące działania na Stronie Internetowej;

ZGODA - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

  

§1. DANE OSOBOWE I CELE ICH PRZETWARZANIA


1. Mediator Anna Kiełsa pozyskuje dane osobowe dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnych nie związanych bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub nie będące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową (dalej zwani „Użytkownikiem”).
2. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Strony Internetowej, Mediator Anna Kiełsa pozyskuje i przechowuje w szczególności takie dane osobowe jak (art. 6 ust 1 pkt b RODO):

 • Imienia i nazwiska,
 • Adresu poczty elektronicznej (adres e-mail),
 • Danych adresowych; kodu pocztowego i miejscowości, kraju (państwo), ulicy wraz z numerem domu lub mieszkania,
 • Numeru telefonu,
 • Adresu i nazwy firmy, NIP.

W zakresie korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej, Mediator Anna Kiełsa pozyskuje i przechowuje (art. 6 ust 1 pkt f RODO):

 • Publiczny adres IP urządzenia końcowego identyfikowany poprzez URL,
 • Nazwa stacji Użytkownika, o ile udostępniana jest przez protokół http identyfikowany poprzez URL,
 • Zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego,
 • Dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w związku z działaniami podjętymi na Stronie Internetowej.
3. Podanie danych osobowych Mediator Anna Kiełsa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem pkt. 4.

 4.     Przetwarzanie danych osobowych przez Mediator Anna Kiełsa jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub Postanowienia Sądu w celu przeprowadzenia mediacji (6 ust 1 lit. b RODO). Brak danych osobowych, wykluczy wykonanie mediacji.

 5.     W związku z prawnie uzasadnionym interesem polegającym na ustaleniu, dochodzeniu, egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postepowaniu przeprowadzanym przez sąd lub inne organy państwowe, niektóre dane osobowe, podane przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony Internetowej, mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO). Mogą to być dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące mediacji, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu prowadzenia mediacji, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesienia szkody.

 6.     W celu zapewnienia adekwatnej oferty dla Użytkowników, Mediator Anna Kiełsa może stosować profilowanie.

 7.     Zakres przetwarzania danych osobowych przez Mediator Anna Kiełsa zależy od typu Użytkownika Strony Internetowej:

 • W przypadku Użytkownika pasywnego, tj odwiedzającego Stronę Internetową bez kontaktu z Mediator Anna Kiełsa, Użytkownik jest anonimowy, jego dane trafiają jedynie do statystyk analitycznych.
 • W przypadku Użytkownika aktywnego, tj. odwiedzającego Stronę Internetową oraz podejmującego czynności w celu skontaktowania się z Mediator Anna Kiełsa za pośrednictwem formularza, dane użytkownika przetwarzane są w procesie obsługi kontaktu oraz dane Użytkownika wykorzystywane są w statystykach analitycznych.

 8.     Mediator Anna Kiełsa nie wykorzystuje danych osobowych do innych celów niż wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

  

§2. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1.     Mediator Anna Kiełsa przekazuje dane osobowe Użytkowników dostawcom usług, w związku z zawartymi umowami, z których korzysta w związku z prowadzeniem Strony Internetowej.

 2.     Mediator Anna Kiełsa współpracuje z dostawcami usług przetwarzającymi dane osobowe na polecenie Mediator Anna Kiełsa, świadczącymi między innymi usługę hostingu, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kampanii marketingowych i analityczne Stron Internetowych.

 3.     Mediator Anna Kiełsa współpracuje z dostawcami usług płatniczych i bankowych, którzy przetwarzają dane osobowe nie tylko w związku z poleceniem Mediator Anna Kiełsa, w związku z czym posiadają swoje ustalone cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników zgodne z RODO. Mediator Anna Kiełsa zaleca zapoznanie się z Politykami Prywatności opublikowanymi na tych stronach.

 4.     W związku ze współpracą Mediator Anna Kiełsa z dostawcami usług, np Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, i korzystania z ich standardowych udostępnionych narzędzi, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej.

 5.     W przypadku wystąpienia żądania, Mediator Anna Kiełsa udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  

§3. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Jeżeli podstawą przechowywania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe przetwarzane są przez Mediator Anna Kiełsa do momentu, aż zgoda zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń jakie może podnosić Mediator Anna Kiełsa i jakie mogą być podnoszone wobec niego, tj. sześć lat, o ile nie stanowi inaczej przepis szczególny i trzy lata w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2.     Jeżeli podstawą przechowywania danych osobowych jest wykonanie umowy, dane osobowe przechowywane są przez Mediator Anna Kiełsa przez okres niezbędny do wykonania mediacji, a po wykonaniu mediacji przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń jakie może podnosić Mediator Anna Kiełsa i jakie mogą być podnoszone wobec niego, tj. sześć lat, o ile nie stanowi inaczej przepis szczególny i trzy lata w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  

§4. COOKIES

1.     Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego, Strona Internetowa używa plików Cookies. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” - zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

 2.     Informacje zbierane przez Mediator Anna Kiełsa za pomocą plików Cookies służą do ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej podczas jej przeglądania, późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony Internetowej z urządzeniem na którym zostały zapisane dane, tworzenia statystyk dla ulepszenia struktury i zawartości Strony Internetowej, dostosowania oferty do potrzeb i preferencji osób odwiedzających Stronę Internetową.

 3.     Mechanizm plików Cookies nie stanowi zagrożenia dla sprzętu informatycznego Użytkowników, a informacje pobierane nie stanowią danych osobowych Użytkownika i nie są wykorzystywane do określania tożsamości Użytkownika.

 4.     Każdy Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego komputera, co ograniczy Użytkownikowi jedynie korzystanie z funkcji strony, które wymagają plików cookies z tytułu budowy procesu ich funkcjonowania. Mediator Anna Kiełsa zaleca zapoznanie się z treścią oferowanej pomocy używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

  

§5. PRAWO UŻYTKOWNIKA DO COFNIĘCIA ZGODY.
 

1.     Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej Mediator Anna Kiełsa (art. 7 ust 3 RODO). Cofniecie zgody ma skutek od momentu jej wycofania i nie pociąga dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji oraz nie wpływa na wykonywany zgodnie z prawem proces przetwarzania danych przez Mediator Anna Kiełsa przed cofnięciem zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może wykluczyć zrealizowanie mediacji, którą zgodnie z prawem Mediator Anna Kiełsa może prowadzić jedynie za zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

2.     Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w §14 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 §6. UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ LINKI I ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

 

Mediator Anna Kiełsa nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych, do których mogą pojawić się linki i odnośniki na Stronie Internetowej. Mediator Anna Kiełsa zaleca zapoznanie się z Politykami Prywatności tych stron internetowych.

 

 

§7. PRAWO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO DANYCH (art. 15 RODO).

 

1.     Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania miedzy innymi informacji takich jak:

a.     cele przetwarzania;

b.     kategorie odnośnych danych osobowych;

c.     informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

d.     w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e.     informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f.       informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g.     jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h.     informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

2.     Jeżeli dane osobowe są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, związanych z przekazaniem. 

3.     Administrator dostarcza Użytkownikowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 

4.     Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

5.     Użytkownik wnioskując o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych może wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w §14 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 

§8. PRAWO UŻYTKOWNIKA DO SPROSTOWANIA DANYCH (art. 16 RODO).
 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  

 

§9. PRAWO UŻYTKOWNIKA DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”; art.. 17 RODO)


1.     Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a.     dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b.     Użytkownik, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c.     Użytkownik, którego dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik, którego dane dotyczą;

d.     dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.     dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f.       dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

 2.     Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to podejmuje rozsądne działania, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 

3.     Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a.     do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b.     do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c.     z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;

d.     do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e.     do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4.     Użytkownik żądając usunięcia danych osobowych może wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w §14 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 

§10. PRAWO UŻYTKOWNIKA DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (art. 18 RODO)

 

5.     Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Mediator Anna Kiełsa ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a.     Użytkownik, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b.     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c.     Mediator Anna Kiełsa nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.     Użytkownik, którego dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Mediator Anna Kiełsa są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.  

6.     Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe Mediator Anna Kiełsa może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

7.     Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Mediator Anna Kiełsa poinformuje o tym Użytkownika, którego dane dotyczą, który żądał ograniczenia na mocy ust. 1. 

8.     Użytkownik żądając ograniczenia przetwarzania danych osobowych może wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w §14 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 

§11. ZABEZPIECZENIE STRONY PROTOKOŁEM SSL

 

Strona Internetowa jest zabezpieczona protokołem SSL, co oznacza, że połączenie ze stroną jest bezpieczne z tytułu szyfrowania danych, które wysyła i odbiera.

 

 

§12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

 

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia praw przyznanych na mocy RODO.

 

 

§13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności obowiązująca dla Strony Internetowej może ulec zmianie, o czym Mediator Anna Kiełsa poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 

 

§14. ADRES

 

Pytania związane z Polityką Prywatności, Mediator Anna Kiełsa prosi o kierowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy anna.kielsa.ceo@mediatorwip.pl.

 

 

Ostatnia zmiana Polityki Prywatności: Warszawa, 22 września 2021 r.