umowa mediacyjna i klauzula

Na rynku mediacja jest instrumentem redukującym koszty, ryzyko, zmarnowany czas.  

podstawa mediacji

Mediacje prowadzi się na podstawie:

 • umowy mediacyjnej, która może przybrać formę umowy, której przedmiotem jest proces mediacji,
 • oraz formę klauzuli mediacyjnej, która jest integralną częścią umowy materialnoprawnej (umowa sprzedaży, najmu, itp.).
 • Podstawą prowadzenia postępowania mediacyjnego może być także postanowienie sądu kierującego strony do mediacji.

umowa mediacyjna

Umowa mediacyjna jest podstawą przeprowadzenia pozasądowej formy rozwiązywania sporu przed wszczęciem postępowania sądowego lub w ogóle bez wszczynania postepowania sądowego. Umowa mediacyjna nie posiada zastrzeżonej formy. Ustawodawca w celu odformalizowania, przyspieszenia oraz ułatwienia procesu mediacyjnego, w obszarze wymaganych standardów umowy o mediację sprecyzował:

 • określenie przez strony przedmiotu mediacji (art. 1831 §3 KPC);
 • przedstawienie przez strony informacji na temat mediatora (art. 1831 §3 KPC);
 • przedmiotem mediacji mogą być sprawy cywilne (art. 1 KPC) dla których dopuszczalna jest droga sądowa,
 • oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na mediację (art. 1831 §1 KPC).
Na podstawie zawartej uprzednio umowy mediacyjnej w przypadku wystąpienia spraw spornych na tle łączących strony stosunków, strony mogą wystąpić do mediatora o zawarcie ugody.

Sprawy cywilne są to sprawy ze stosunku z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i innych spraw, do których przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

umowa z mediatorem

Umowa mediacyjna z mediatorem w sprawie przeprowadzenia mediacji jest stosunkowo nową umową w obrocie gospodarczym. KPC nie przewiduje wymogów dotyczących formy zawarcia tej umowy. Jednak dla celów dowodowych winna być sporządzona na piśmie. W treści umowy strony określają przedmiot mediacji oraz osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Pozostałe postanowienia stanowią katalog otwarty (art. 1831 §.3 KPC punkty wymagane wymienione są jako zestaw wymagany "w szczególności").  Stosunek prawny pomiędzy stroną mediacji i mediatorem,  z zastrzeżeniem wymaganego minimum (art .1831 §3 KPC), może być uregulowany dowolnie (zasada swobody kształtowania treści umów). Umowa mediacyjna jest przede wszystkim umową kształtującą obowiązki i prawa stron w związku z charakterem kształtowania stosunku zobowiązaniowego. Konstytutywnym elementem umowy o mediacje jest oświadczenie woli o zgodzie na mediację (art. 1831 §1 i 2 KPC). Wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego dotyczy sporów, które wyniknęły lub mogą wyniknąć, zatem właściwym jest objęcie umową sporów istniejących w chwili zawarcia umowy, jak i sporów przyszłych. W zapisach umowy realizujących zasadę swobody kształtowania treści umów, wskazane jest zwrócić uwagę na klauzulę działania w dobrej wierze oraz  tajemnicy mediacji. Umowa mediacyjna może dotyczyć sporów mających swoje źródło w stosunkach kontraktowych i stosunkach prawnych nie posiadających podstaw w zapisach umownych (np. zobowiązań z czynu niedozwolonego lub jednostronnej czynności prawnej). Umowa może zawierać zapisy stanowiące regulamin prowadzenia mediacji lub odwoływać się do regulaminu mediacji stanowiącego integralną część umowy, który przyjęty jest do stosowania i dany stronie zlecającej mediacje do wiadomości. Strony umowy mediacyjnej mogą ustalić termin na prowadzenie mediacji oraz wiele szczegółowych kwestii zgodnie z preferencjami.Warto jednak zwrócić uwagę, że w związku z faktem dobrowolności mediacji, nałożenie terminu winno być przemyślane, ponieważ jego przekroczenie może wynikać z przyczyn niezależnych od stron, podczas gdy strony wyraziły chęć podjęcia negocjacji w celu zawarcia ugody. Właściwym jest przed podjęciem decyzji o ustaleniu w umowie mediacyjnej terminu, podjęcie rozważań na temat specyfiki przedmiotu mediacji.  

Umowa o mediację może stanowić odrębną umowę bądź stanowić element innej umowy w formie klauzuli mediacyjnej .

przykład klauzuli mediacyjnej


W przypadku sporu pomiędzy stronami dotyczącego zawarcia, obowiązywania, wykładni lub sposobu wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się, przed wniesieniem sprawy do właściwego sądu, do skierowania sprawy w pierwszej kolejności na tryb mediacji prowadzonej przez mediatora Annę Kiełsa, REGON 383989221, NIP 5221817593, zgodnie z obowiązującym regulaminem opublikowanym na stronie www.mediatorwip.pl.

przykład klauzuli wielostopniowej I • Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią strony będą rozwiązywać w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.  
 • W razie ich niepowodzenia w ciągu 30 dni od dnia ujawnienia sporu, strona złoży wniosek do mediatora o wszczęcie mediacji prowadzonej przez mediatora Anna Kiełsa, REGON  383989221, NIP 5221817593, zgodnie z obowiązującym regulaminem mediacji obowiązującym w dniu skierowania wniosku o mediację ogłoszonym na stronie www.mediatorwip.pl
 • W przypadku nie doprowadzenia do ugody w terminie 30 dni od dnia dostarczenia mediatorowi wniosku o wszczęcie mediacji lub innym dodatkowym terminie uzgodnionym na piśmie przez strony, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd  / "Sąd Polubowny" zgodnie z regulaminem sądu polubownego*.
* niepotrzebne skreślić

przykład klauzuli wielostopniowej II

 • Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
 • Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatora Anna Kiełsa, REGON 383989221, NIP 5221817593, stosownie do regulaminu tego mediatora, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, ogłaszanego na stronie www.mediatorwip.pl.
 • W przypadku nie rozwiązania sporu w terminie do 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla strony umowy*.
* Wpisać stosownie do zawartej umowy .