korzyści mediacji

Mediacja jest optymistką. Jej forma oraz charakter są źródłem pracy nad ukierunkowaniem postawy, nastawienia psychicznego, nastrojów stron na korzyści w przyszłości. Optymiści angażują się w budowę wzmacniając swoją skuteczność. Kształtują podejście do świata.

redukcja kosztów

Rozwiązywanie sporów na drodze sądowej jest kosztowniejsze od mediacji. Wybranie drogi sądowej wiąże się z opłatami sądowymi, biegłych sądowych, pełnomocników oraz przygotowania i pozyskania dowodów dla obrony swojego stanowiska przedstawionego przewodniczącemu rozprawy. Mediacja wiąże się, przede wszystkim, z opłatami dla mediatora za organizację i prowadzenie procesu mediacyjnego. Opłaty z tytułu dokumentów eksperckich 

szybciej

Zdecydowanie się na rozwiązywanie sporów na drodze sądowej trwa (średnio) dwa lata. Proces mediacyjny trwa zwykle nie dłużej niż trzy miesiące. Biorąc pod uwagę czas przeznaczony na rozwiązywanie sporu, który gdyby spór nie wystąpił, przeznaczony byłby na działania w celu zarabiania pieniędzy, mediacja jest korzystniejszą formą rozwiązywania konfliktów od procesu sądowego.

dobrowolnie

Uczestnictwo w mediacji jest dobrą wolą jej uczestników. Zapewnia to jedna z zasad mediacji zwana zasadą dobrowolności. Realizacja jej przez cały proces mediacyjny jest nadzorowana przez mediatora. Dobrowolność uczestnictwa ma bardzo ważny korzystny psychologiczny wpływ na cały przebieg mediacji w związku z brakiem przymusu, a więc ze zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa. Warto zauważyć korzystny aspekt mediacji z perspektywy zasady dobrowolności dla zawieranych umów transakcyjnych, umów zleceń, kontraktów, umów świadczenia pracy, umów handlowych i innych. Ustawodawca wprowadził w życie zapisy dające podstawę do stosowania w umowach klauzul mediacyjnych, na podstawie których, w przypadku wystąpienia sporu, strony przed podjęciem kroków w celu wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania sądowego, zobowiązane są wstąpić na drogę procesu mediacyjnego. Strony podpisując umowę akceptują dobrowolnie alternatywną formę rozwiązania konfliktu, co eliminuje niekorzystne działanie pod wpływem negatywnych emocji w przypadku jego wystąpienia.

na Twoich zasadach

Specyfika mediacji pozwala na zachowanie pełni władzy decyzyjnej stronom sporu w trakcie trwania całego procesu mediacyjnego. Strony w porozumieniu z mediatorem, mają prawo wyboru stylu przebiegu mediacji oraz do zachowania decyzyjności we własnej sprawie na każdym etapie mediacji: 
  • w sprawie podjęcia mediacji, 
  • w trakcie rozmów mediacyjnych,
  • w sprawie zawarcia ugody,
  • w sprawie treści ugody.
Dbanie o zachowanie władzy decyzyjnej stron jest zadaniem mediatora.

w poufności (niejawność)

Poufność w mediacji dotyczy niejawności postępowania dla zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa, komfortu psychicznego oraz niewykorzystania mediacji do zdobycia informacji w celu pozyskania argumentów na temat strony przeciwnej. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji (art. 1834 §1 zdanie 1 kpc). Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane podczas mediacji (art. 1834 §2 kpc). Dopuszczalne jest to pod warunkiem wyrażenia zgody obu stron sporu (art.. 1834 §1 zdanie 2 kpc). Zasada poufności zapewnia stronom zaprezentowanie swoich stanowisk oraz racji bez obaw, że zostaną wykorzystane bez ich zgody na użytek procesowy, w szczególności użytek niekorzystny dla strony.

dobra wiara i szacunek

Specyfika i zasady prowadzenia mediacji, których realizację zapewnia mediator, zapewniają dążenie do poprawienia komunikacji i atmosfery pomiędzy stronami sporu. Postępowanie sądowe polega na udowadnianiu jaka była przeszłość, której udowodnienie nie zmieni, natomiast wzmaga negatywną atmosferę pomiędzy stronami sporu. Mediacja, w odróżnieniu do postępowania sądowego, ukierunkowuje uwagę na znalezienie warunków, które usatysfakcjonują obie strony sporu, ponieważ będą korzystne dla przyszłości każdej ze stron. Ten aspekt mediacji jest podstawą do budowania atmosfery sprzyjającej gotowości do wysłuchania argumentów drugiej strony, zmiany kierunku myślenia eskalującego problem na poszukujące rozwiązania, eliminacji manipulacji drugą stroną lub mediatorem oraz nieetycznego zachowania. Poprawa atmosfery i komunikacji z poszanowaniem godności każdej ze stron, natomiast, w konsekwencji sprzyja zawarciu porozumienia, które zostanie potwierdzone ugodą.

odformalizowanie

Odformalizowanie mediacji oznacza, że nie ma regulacji dotyczących samego przebiegu postępowania prowadzenia mediacji. Mediacja inicjowana może być na podstawie postanowienia sądu lub umowy mediacyjnej, która może przyjąć formę umowy, której przedmiotem jest proces mediacyjny lub klauzuli mediacyjnej jako integralnej części umowy, której przedmiot jest inny niż mediacja. O ostatecznej procedurze procesu mediacyjnego decyduje mediator w porozumieniu ze stronami sporu. Spotkania mediacyjne mogą odbywać się wspólnie lub osobno każdą ze stron. W pierwszym przypadku strony rozmawiają bezpośrednio ze sobą, natomiast mediator dba o zachowanie reguł i zasad mediacji oraz zgodności z prawem, a w przypadku zakończenia mediacji ugodą, przekazuje ją do sądu w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez sąd ugody w procesie mediacyjnym, posiada ona moc ugody zawartej przed sądem. Warto wspomnieć, że w mediacji mogą uczestniczyć osoby trzecie: profesjonalni pełnomocnicy, osoby nie będące profesjonalnymi pełnomocnikami, rodzina, znajomi, eksperci.

zawarcie ugody

Zawarcie ugody stanowi czynienie przez strony sporu wzajemnych ustępstw w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 KC). Do ugody mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące umów. Wzajemne ustępstwa stron, nawet jeżeli nie są równoważne, stanowią cechę, która kwalifikuje umowę lub porozumienie do nazwania ugodą. Ugoda zawarta przed mediatorem jest umową materialnoprawną do momentu wydania postanowienia o zatwierdzeniu przez sąd. Po jej zatwierdzeniu, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem na mocy Postanowienia Sądu. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. Ugoda zawarta przed mediatorem, która została zatwierdzona przez nadanie klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Warto zwrócić uwagę, że:
  • W przypadku zawierania ugody mediacji umownej, strony dowolnie kształtują stosunek prawny.
  • W przypadku zawierania ugody mediacji prowadzonej na podstawie Postanowienia Sądu, zalecane jest zawieranie umowy tylko w ramach kwestii podnoszonych w postępowaniu sądowym. Wynika to z faktu zatwierdzania ugody przez sąd, który nie może mieć wątpliwości, że ugoda nie zmierza do obejścia prawa i strony nie mają innych intencji poza uregulowaniem sporu stanowiącego przedmiot sprawy sądowej.
  • Zaangażowanie stron w prace nad osiągnieciem porozumienia, zwiększa szanse na zawarcie ugody, a następnie na jej dobrowolną realizację. Jest to wynikiem świadomego podjęcia decyzji.
  • Ugoda zawarta przed mediatorem nie może być sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego, zmierzać do obejścia prawa, nie może być niezrozumiała oraz nie może zawierać sprzeczności.

Wykonalność

Ugoda zawarta przed mediatorem, nadająca się do wykonania w drodze egzekucji, stanowi tytuł egzekucyjny (art. 18315 §1 w zw. z art. 777 §1 pkt 1 KPC). Po nadaniu klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym mogącym stanowić podstawę egzekucji (art. 18315 §1, art 776 KPC).

wpływ na bieg przedawnienia

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń (art. 123  §1 pkt. 3 KC). Przerwanie biegu przedawnienia przez wszczęcie mediacji, nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone (art. 124 §2 KC).