profesjonalny mediator Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów w dużym stopniu zależy od mediatora, który posiadając zasób profesjonalnej wiedzy, znajomość metod i technik, oraz wysoki poziom etyki, prowadzi strony sporu do określenia kwestii spornych, zmniejszenia barier komunikacyjnych, opracowania propozycji rozwiązań oraz zawarcia porozumienia potwierdzonego umową zwaną ugodą.
 Mediator jest profesjonalistą w wykrywaniu prawdziwego znaczenia stanowisk zajmowanych przez strony, w ustaleniu źródła konfliktu oraz z zastosowaniem specjalistycznej wiedzy, umiejętności i technik stanowiących warsztat mediatora, w skierowaniu rozmów stron na tory prowadzące do zawarcia ugody zgodnie z obowiązującym prawem. Jako organizator oraz prowadzący mediację, wykorzystujący różne techniki zmierza do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych oraz na zgodny wniosek stron poprzez wskazywanie sposobów rozwiązywania sporu.
 Mediator poszerza zakres rozmów, zmienia nastawienie stron do konfliktu i do siebie nawzajem, zwraca uwagę stron, że ich interesy nie zawsze są sprzeczne. Posiada rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Jego funkcja jest interdyscyplinarna. Jest wiarygodny w związku z adekwatnym wykształceniem oraz doświadczeniem w stosunku do prowadzonych spraw.

Podstawą pracy mediatora są:

  • art. 1831 - 18315 Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze Oddział 1 Mediacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu
    postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575; z późn. zm.) (dalej zwane: "Ustawodawstwem");
  • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i sporów przy ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r. (dalej zwane: "Standardami");
  • Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i sporów przy ministrze Sprawiedliwości w maju 2008 r. (dalej zwane: "Kodeksem").

Warto zwrócić uwagę, że w oczywisty sposób Ustawodawstwo stanowi źródło prawa, jednak Standardy oraz Kodeks mają charakter wytycznych i wskazówek dla mediatorów, których nie można zaliczyć do źródła prawa mogących stanowić podstawę wysuwania roszczeń prawnych.

Jako że ze swej natury mediacja jest sprawnym procesem, którego przebieg zależy od przedmiotu konfliktu oraz od poziomu wiedzy i świadomości stron na temat dziedziny, w której powstał spór, Standardy oraz Kodeks pozwalają mediatorom na wykazywanie dużej inwencji i kreatywności. Mediatorzy pomagają stronom rozwiązać konflikt, nie stosując żadnej formy przymusu ani manipulacji. W swej pracy kierują się uczciwością, prawością, bezstronnością i dbałością o rzetelny, zgodny z regułami sztuki przebieg mediacji. Oznacza to, że mediator jest osobą, która dzięki swojemu wysokiej klasy profesjonalizmowi oraz kwalifikacjom, zapewnia stronom bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiazywaniu sporu.