etapy mediacji   1. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie klienta do mediacji. Na tym etapie mediator kontaktuje się ze stronami. Kontakt ma zwykle charakter rozmowy telefonicznej prowadzonej w celu umówienia spotkania mediacyjnego. Mediator informuje strony o mediacji, wyjaśnia na czym polega jego rola oraz prosi strony o przesłanie stosownych dokumentów, które będą o przeznaczeniu tylko dla mediatora oraz przygotowaniu się przez strony do przedstawienia propozycji i do prowadzenia rozmów.
  2. Mediator przygotowuje zawiadomienie o terminie i miejscu mediacji wraz z prośbą o wniesienie opłaty z tytułu prowadzonej mediacji (zaliczki), umowę o prowadzenie mediacji z terminami opłat, której treść konsultuje ze stronami, potwierdzenie zgody na przystąpienie do mediacji i pokrycie opłat.
  3. Otwarcie mediacji jest pierwszą okazją do bezpośredniego kontaktu mediatora i stron. Mediator przedstawia się, wyjaśnia jaka jest rola mediatora i jaka jest rola stron, przedstawia główne zasady mediacji, jej przebieg oraz reguły zachowania się. To jest etap, na którym jeżeli masz jakieś pytania dotyczące mediacji, dobrze jest zadać aby rozwiać wątpliwości. W uzasadnionych przypadkach, mediator proponuje stronom rozpoczęcie mediacji od spotkań na osobności. Dotyczy to zwykle spotkań, którym towarzyszą duże emocje. Spotkania na osobności mogą być zaproponowane przez mediatora na każdym etapie mediacji.
  4. Wstępne wypowiedzi stron mające na celu przedstawienie swoich oczekiwań wobec mediacji. Mediator daje szansę stronom na wypowiedzenie się w równym stopniu, zbierając informację w celu określenia interesów stron.
  5. Ustalenie kwestii dyskusyjnych podlegających omówieniu. Na podstawie dialogu stron, mediator ustala ze stronami listę kwestii zidentyfikowanych do dyskusji. Mediator bardzo często ustala wymagające tego sprawy w trakcie lub zaraz po wypowiedziach stron, nie czekając do końca dyskusji.  
  6. Tworzenie propozycji ugodowych. Mediator, jako osoba patrząca na spór obiektywnie, pomaga stronom znaleźć różne warianty rozwiązania sporu. Jednak to do stron należy decyzja o tym jak spór się zakończy.
  7. Porozumienie potwierdzone ugodą. Mediator po upewnieniu się, że strony rozumieją sposób rozwiązania sporu oraz jego konsekwencje, omawia ze stronami zakres i treść ugody. Jeżeli w mediacji uczestniczą prawnicy, jest to etap, w którym wykazują się dużym zaangażowaniem. Jeżeli w mediacji nie biorą udziału prawnicy, dopuszczalne jest podjęcie przez strony decyzji o uzyskaniu opinii prawnej. Jest to najważniejszy etap mediacji.
  8. Przekazanie ugody do zatwierdzenia przez sąd. Po zatwierdzeniu przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
W punktach 4, 5, 6, 7 dopuszczalne jest korzystanie z wiedzy eksperckiej, prawniczej oraz pomocy innych osób. Mediator jest ekspertem, jednak dzięki swojej wiedzy za zgodą stron może proponować przyjęcie rozwiązań sporu. Zadawać inspirujące pytania. Prosić o przemyślenie kwestii. Natomiast wiedza, na podstawie której strony podejmą decyzję powinna pochodzić od niezależnych ekspertów.