Cennik mediacji sądowych

Cennik mediacji sądowych obowiązuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r  w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, przy czym wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony (art. 1835 §1 KPC).
Należności za przeprowadzenie mediacji, mediator pobiera bezpośrednio od stron (art. 1835 §2 KPC).
Gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości (art. 1835 §2 KPC).

w sprawach o prawa majątkowe

 • 1% wartości przedmiotu sporu + 23% VAT,     jednak: 
 • nie mniej niż             150 zł + 23% VAT      tj.    184,50 zł    brutto
 • za całość postępowania mediacyjnego  nie więcej niż     
          2.000 zł + 23% VAT      tj. 2.460,00 zł    brutto      

w sprawach o prawa niemajątkowe 
i w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu nie da się ustalić

 • za pierwsze posiedzenie    150 zł + 23% VAT    tj.  184,50 zł   brutto
 • za każde kolejne                     100 zł + 23% VAT    tj.  123,00 zł   brutto
 • łącznie nie więcej niż             450 zł + 23% VAT    tj.  553,50 zł   brutto

Wydatki mediatora podlegające zwrotowi

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:  

1) przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora); 
 2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23% VAT za jedno posiedzenie tj. 86,10 zł brutto; 
 3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł + 23% VAT tj. 36,90 zł brutto.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23% VAT tj. 86,10 zł brutto.

czas trwania posiedzeń mediacyjnych w sprawach sądowych

 • spotkanie indywidualne do 1h
 • pierwsze spotkanie wspólne do 1,5h
 • kolejne spotkanie wspólne do 1h
 • każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jako kolejne posiedzenie mediacyjne
Ustalenie terminów spotkań zależy od terminarza mediatora i stron. Przy sprzyjających harmonogramach dnia wszystkich stron mediacji, możliwym jest zaplanowanie posiedzeń w jednym dniu, w pierwszej kolejności indywidualnych, a następnie wspólnego.

Zwolnienie z kosztów mediacji sądowej

Sąd, na wniosek strony, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić strony w całości lub części z kosztów postępowania, w tym z kosztów mediacji.

Druk wniosku o zwolnienie z kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym