Mediacje 
w sprawach cywilno-gospodarczych

Mediacje bezpośrednie i zdalne

Mediator Anna Kiełsa

wybierz mediatora
zamiast tracić pieniądze w sporach

Jestem mediatorem specjalizującym się w doprowadzaniu do ugód w mediacjach w sprawach cywilno-gospodarczych

Czym jest mediacja?

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów (alternative dispute resolution - ADR) pomiędzy stronami sporu w stosunku do trybu sądowego (procesowego), który polega na rozmowach prowadzonych w celu znalezienia porozumienia co do zaistniałego sporu, w obecności mediatora będącego trzecią neutralną i bezstronną stroną w stosunku do konfliktu stron, który jest profesjonalistą w stosowaniu specjalistycznej wiedzy, umiejętności i technik stanowiących arsenał w prowadzeniu skutecznego procesu mediacyjnego.

dlaczego mediacja?

W postępowaniu sądowym, strony sporu przyjmują sposób postępowania zdecydowany, zmierzający do eskalacji obrony swojego interesu bez postrzegania interesu drugiej strony. Jest to efektem konstrukcji postępowania sądowego, w którym sąd wydając orzeczenie o roszczeniach i uprawnieniach przyznaje rację jednej ze stron. W postępowaniu sądowym, zostaje odebrane stronom władztwo nad konfliktem i decyzyjność stron w ich własnych sprawach. Decyzyjną osobą staje się sędzia, który ma za zadanie rozstrzygnięcie sporu. W związku z koniecznością przekonania sędziego do swojej racji, interes strony staje się dla niej najważniejszy. Nie istnieją wtedy interesy innych stron. Całą uwagę strona poświęca na przedstawienie argumentów potwierdzających jej rację. Strony procesu sądowego skupione są nad tymi samymi zdarzeniami z przeszłości z różnych perspektyw (każdej ze stron, świadków, dowodów).

Charakter procesów mediacyjnych inicjuje postawę stron sporu, która również maksymalizuje zyski strony, jednak jednocześnie postrzega drugą stronę jako tę, która także posiada swoje interesy. Zasada dobrowolności wprowadza komfort psychiczny stron, który tworzy przestrzeń do rozmów mediacyjnych i poprawia komunikację pomiędzy stronami. Odformalizowanie procesu mediacyjnego pozwala ustalić termin spotkań mediacyjnych w terminie dogodnym dla stron. Określenia „powód”, „pozwany”, „strony” przybierają formę „Pan”, „Pani”, natomiast „żądania” stają się „potrzebami”, „interesami” i „korzyściami”. Mediator uczy strony języka usuwającego sprzeczności w zakresie komunikacyjnym. Strony zaczynają prowadzić otwarte rozmowy w zakresie decyzyjnym ich własnych interesów i spraw. Restrykcyjność mediacji polega na prowadzeniu tych rozmów w obecności mediatora, który także przejmuje kontrolę nad konfliktem jako trzecia strona procesu mediacyjnego neutralna wobec sporu, jednak w zupełnie innej konwencji niż sędzia na sali sądowej.

Mediator nie jest zainteresowany konfliktem sensu stricte, ponieważ nie jest zainteresowany podtrzymywaniem tego tematu w celu rozstrzygnięcia sporu. Mediator zainteresowany jest przedmiotem, na tle którego powstał spór, prawdziwym interesem stron oraz tą częścią przedmiotu, okoliczności, korzyści stron, które stwarzają szanse na znalezienie rozwiązania sporu. Celem procesu mediacyjnego jest poprawienie pomiędzy stronami komunikacji, która pozwoli na usunięcie sprzeczności. Mediator będąc organizatorem procesu mediacyjnego, przygotowuje strony do wzięcia udziału w spotkaniach mediacyjnych. Mediator pozyskując informacje, ustala źródło konfliktu, faktyczne potrzeby i interesy stron, poszerza obszar postrzegania sporu o część, która posiada potencjał porozumienia pomiędzy stronami, a której strony nie dostrzegają jako zaangażowane emocjonalnie. Mediator prowadzi mediację wspierając strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych lub wskazując sposoby rozwiązywania sporu, które nie są dla stron wiążące do czasu akceptacji i podjęcia decyzji o przyjęciu jako warunek ugody. W procesie mediacyjnym, to strony sporu objętego mediacją, pozostają decydentami w swoich własnych sprawach. Sprawdź korzyści mediacji tutaj.

Korzyści mediacji

Korzystniej, szybciej, dobrowolnie, na Twoich zasadach, bez zbędnych formalności, poufnie, autonomicznie.

zasady mediacji

Zasady mediacji są wyznaczeniem kierunku działań do zawarcia ugody w optymalnie komfortowych warunkach.

Umowa i klauzula mediacyjna

Mediacja prowadzona jest na podstawie postanowienia sądu lub umowy mediacyjnej lub klauzuli mediacyjnej.

Jakie sprawy podlegają mediacji

Mediacja jest procesem, który dąży do osiągnięcia ugody, dlatego zdatność mediacyjna sprawy występuje razem ze zdatnością ugodową

Wniosek o wszczęcie mediacji

Ustawodawca opisał wymagane cechy  wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Artykuły, Literatura, wydarzenia

Więcej o mediacji w artykułach, książkach wartych polecenia oraz wydarzeniach, którymi warto się zainteresować.

mEDIATOR

Mediator jest skutecznym profesjonalistą maksymalizującym osiągniecie porozumienia w sposób zapewniający satysfakcję materialną, psychologiczną i proceduralną, zachowując decyzyjność stron w ich własnych sprawach. 

eTAPY MEDIACJI

Mediacja, w odróżnieniu od postępowania sądowego, cechuje się elastycznością i brakiem sztywnych procedur. Posiada jedynie ramy, które są źródłem inicjującym prowadzenie mediacji indywidualnie w stosunku do sprawy. 

regulamin mediacjI

Mediacja pomimo braku unormowań narzucających przebieg procesu mediacyjnego, posiada uregulowania związane z zasadami prowadzenia mediacji.